Dernek Tüzüğümüz

Image
Mesleki Girişimciler Ve Toplum Gönüllüleri Derneği
Madde 1- Derneğin Adı: “Mesleki Girişimciler Ve Toplum Gönüllüleri
Derneği” dir.
Derneğin kısa adı: MEGİDER’dir.
Mesleki Girişimciler Ve Toplum Gönüllüleri Derneği Logo Açılımı:
Logonun en üstündeki insan figürü Devlet adına faydalı işlerde bulunmuş ilim adamları ve idarecileri temsil ediyor.
Logonun tam göbeğindeki motif, gönülleri çevreler ve
etrafındaki yıldızlar tarihte kurulan 16 Türk Devletini, birlik ve gücü temsil eder. Beyaz zemin üzerine yeşil renkle boyanarak yapılmıştır. Yıldızlar turuncu renklidir.
Derneğin merkezi Tarsus’tur. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.
Madde 2- Derneğin Amacı; Dernek; Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde ve üyelik sonrasında başta Türkiye olmak üzere tüm ülke toplumlarının Avrupa Birliği standartlarına uygun yaşam koşulları elde etmesi ve bu standartların devamının sağlanması için gerekli çalışmaların yapılması ve bu konuda tüm insanlara ve kurumlara gerekli katkıların yapılması amacı ile kurulmuştur.
Dernekte Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Çalışma Biçimleri;
1-Din, dil, ırk, cinsiyet, yaş, grup, inanç, etnik köken, cinsel yönelim, felsefi inanç, mezhep, bölge ayrımı gözetmeksizin toplumda yaşayan tüm insanlara (başta kadınlar, gençler ve çocuklar olmak üzere engellilerde dahil toplumdaki tüm insanlar) gençlik, cinsiyet eşitliği, çevre, sağlık, insan hakları (ifade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü, din ve inanç özgürlüğü, işkence v.s.), özürlü hakları, çocuk hakları, tüketici hakları, kültürel haklar, medeni haklar, sosyal dışlanma, her türlü ayırımcılıkla mücadele, fırsat eşitliği, demokrasi ve iyi yönetişim, kültür, sanat, toplumsal cinsiyet, sağlık ve sosyal yardım, eğitim, çevre, kırsal kalkınma, turizm, çevre koruma ve doğa koruma, kent geliştirme-güzelleştirme, kültürel miras konularında yardımcı olur, bu konularda Avrupa Birliği standartları ve uygulamaları konusunda çalışmak amacını taşır ve bu konular, amaçlar doğrultusunda çalışmalar yapar.
2-Dernek toplumdaki tüm insanların Avrupa Birliği standartlarında yaşam kalitesi elde etmesi için insanlara yönelik mesleki eğitim, istihdam, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı, çevre ve çevre hakkı, toplumsal cinsiyet (kadınların ve gençlerin istihdamı, kadına yönelik şiddet, kadınların ve gençlerin eğitim olanaklarından yararlandırılması, kadın sağlığı, cinsel yönelim, vs.) konularında çalışma yapar. Ayrıca ayrımcılık konusu (din, dil, etnik köken, cinsel yönelim, cinsiyet, sınıfsal, engelli, çocuk, genç, yaşlı vb. her tür ayrımcılık) dahil olmak üzere yukarıda bahsedilen konularda kampanyalar, araştırma faaliyetleri, yerel düzeyde eğitimler, halkla ilişkiler faaliyetleri, bilgilendirme (farkındalık yaratma) faaliyetleri, yerel/bölgesel düzeyde lobi ve savunuculuk faaliyetleri, yerel festivaller, kültür, sanat etkinlikleri düzenler. Bunlar için Avrupa Birliği’nin ve yerel, ulusal ve yurt dışı kaynaklı maddi ve manevi desteklerden faydalanarak çalışmalar, projeler hazırlar, uygular, kar amacı güden, gütmeyen her türlü kuruluş, vakıf, dernek, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapar ve onlara yol gösterir.
3-Kültür ve tarih de dahil olmak üzere Avrupa Birliği içinde üye ve aday ülkeler hakkında daha iyi bilgi ve anlayışın oluşması için üye ve aday ülke sivil toplum örgütleri ile işbirliği ve çalışmalar yapar.
4-Tarım, turizm, enerji, çevre, istihdam, iş ve işçi sağlığı, iş güvenliği, sosyal güvenlik, göç, sağlık, yoksulluk, hayvan hakları, spor vb. konularda Avrupa Birliği standartlarında yaşam kalitesi ve uygulamaların yakalanması için danışmanlık, kamu bilincini artırıcı kampanyalar, lobicilik, savunuculuk, stratejik planlama, kaynak oluşturma, sivil toplum kurumlarını ilgilendiren hukuksal düzenlemeler, bütünleşik yaklaşım (çevre, insan hakları, toplumsal cinsiyet vb. konuların birlikte gözetilmesi), çevre eğitim çalışmaları, mesleki ve genel eğitim, öğretim, bilgilendirme çalışmaları, bilgi dağıtımı, iletişim ağları, halk toplantıları, yayınlar, araştırmalar yapar ve yapılmasına yardımcı olur.
5-AB üye ülkeleri ile Türkiye arasındaki ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunulması, işbirliği imkanlarını geliştirici ortamın yaratılmasına yardımcı olunması, vatandaşların katılım sürecine hazırlanması, ekonomik, mali ve sosyal mevzuatla ilgili gelişme ve değişmeler konusunda yardımcı olunması ve çalışmaların yapılması, tüm insan ve kurumlara yol gösterici nitelikte danışmanlık yapılması, karşılaşılan temel sorunların değerlendirilmesi, ortak nitelikteki sorunlara Türk ve AB resmi kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde çözüm yollarının araştırılması, gerektiğinde sorunların birlikte çözümünde yardımcı olunması çalışmalarını yapar.
6-Toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesine katkıda bulunmak için kadınların istihdama ulaşımını, girişimcilik fırsatlarını geliştirme, yerel ve ulusal karar verme organlarına kadın temsilinin ve katılımının artırılmasını sağlamaya çalışma, engelli kişilere yönelik hizmetleri iyileştirme, toplumda engellilere karşı olan genel bilinç ve duyarlılığı yükseltme, tüketicilere yönelik hizmetleri iyileştirme ve toplumdaki genel bilinç ve duyarlılığı yükseltme, çocuklara ve ailelerine yönelik hizmetleri iyileştirme ve toplumdaki bilinç ve duyarlılığı artırmayı amaçlayan faaliyetler yaparak çocukların refah düzeyini artırma, çocuk işçiliği, istismarı ve zorla çocuk çalıştırmanın önlenmesini sağlamaya yönelik çalışmalar yapar.
7-Dernekler Yasası'nda belirlenmiş kurallara uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında ruh sağlığı, cinsel sağlık, eğitim, insan hakları, hukuk, aile, medya-iletişim, sosyal hizmet, çalışma hayatı alanında çalışan dernek, sendika, vakıf ve kurumlarla işbirliği yapar ve ortak amaçlar doğrultusunda eşgüdümlü çalışmalar gerçekleştirir.
8-Toplumu oluşturan tüm insanlar arasında anlayış ve dostluğu geliştirmek, insan olarak haklarını savunmak, uluslararası işbirliğini teşvik etmek, özgürlükçü değerleri benimsemelerine katkıda bulunmak, insanların kendilerini yetiştirerek toplumsal barış, huzur ve refahın gelişmesine bireysel, toplumsal, kültürel hayat ve davranışlarıyla katkıda bulunabilmelerine destek olmak, topluma ait kültürel yapı üzerinde araştırmalar yapmak için çalışmalar yapar.
9-Var olan ulusal ve uluslararası mevzuat ve kaynakların insan kitleleri tarafından etkin bir biçimde kullanılması için gerekli olan mekanizmaların geliştirilmesi yoluyla Türkiye'de demokrasiyi ve adaleti güçlendirmek, kadın erkek eşitliğini pekiştirmek, her türlü şiddeti, ayırımcılığı, dışlanmayı önlemek için çalışmalar yapar.
10-Avrupa Birliği, yerel, ulusal ve uluslar arası fonlarının ve desteklerinin yararlı bir şekilde kullanılması için çalışmalar, projeler hazırlar ve uygular, bunun için gerektiğinde diğer tüm kurumlarla işbirliği yapar. Toplumda yaşayan tüm insanlara (başta kadınlar, gençler ve çocuklar olmak üzere engellilerde dahil toplumdaki tüm insanlar) meslek edinmelerini sağlayarak kendi kendilerine yetecek ekonomik bağımsızlıklarını kazanabilecek, bağımsız yaşama uyum sağlayabilecek alt yapıyı hazırlar, meslek eğitimi ve çeşitli kurslar düzenler.
11-Hizmetlerini gerçekleştirmek için gerekli taşınır ve taşınmaz mallar satın alınır, kiralar, satar, bağış yapar. Taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakları koydurabilir, işletebilir ve her türlü inşaatı yaptırabilir. Gerekli gördüğü yerlerde amaç ve hizmet konuları için lokal açabilir.
12-Üyeleri ve kamuoyunu bilgilendirmek için, amaç ve hizmet konularıyla ilgili her türlü toplantı, gezi, temsil, seminer, eğitim, konferans, diğer etkinlikler düzenleyebilir, arşiv oluşturabilir, bilimsel çalışmalarda bulunmasını sağlayabilir. Kitaplıklar ve kütüphaneler oluşturabilir, bilgisayar ve iletişim tekniği üzerine kurslar düzenleyebilir ve yarışmalar açabilir.
13-Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gelir temin etmek amacı ile mevzuata uygun olarak iktisadi işletmeler, ortaklıklar ve yardımlaşma sandıkları kurulabilir.
14-Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için Dernek üyeleri ya da uzman kişiler aracılığıyla araştırma, inceleme, geliştirme, çalışma ve etüdleri yapar, öneri ve dilekleri belirleyebilir. Kitap, gazete, bülten, broşür vs. yayınlayabilir.
15-Yardım Toplama Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile bu tüzük hükümlerine uygun olarak bağış, yardım alır ve verir, şartlı ve şartsız vasiyetleri kabul edebilir.
16-Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için yasal sınırlamalar çerçevesinde kalmak kaydıyla gerekli diğer her türlü çalışmaları yapabilir.
Derneğimiz Sosyal ve Kültürel Alanda Faaliyet Gösterir.
 
 
Image

Mesleki Girişimciler ve Toplum Gönüllüleri Derneği

Client 1
Client 1
Client 1
Client 1